Відділення економіки та підприємництва

konkus   

Завідувач відділення Ю.М. Конкус

На відділенні з економіки та підприємництва навчаються студенти за спеціальностями: «Фінанси і кредит», «Бухгалтерський облік» та «Оціночна діяльність».
Коледж готує бухгалтерів з початку відкриття закладу (з 1945 року), а враховуючи вимоги часу, з 2010 року – фінансистів, а з 2013 – спеціалістів оціночної діяльності.
Великий вклад у створенні матеріально-технічної бази відділення та підготовки спеціалістів внесли: Гаврилко П.П., Павлюк Л.І.(директор УТЕК КНТЕУ), Лалакулич М.Ю., Волощук С.М., Конкус Ю.М., Смочко В.Ю., Слабак Т.І., Станчак М.П., Марченко Н.П.,Станчак Л.М., Тімофеєва Н.П., Калінчук О.І., Голубка С.М., Фіголь О.П., Хохрун В.Й., Хусті Р.І., Сливканич Л.І., Малош Т.П., Сімех Р.В., Раті О.Л., Барзул Я.В., Рибакова Л.П. Разом з викладачами циклової комісії завідуючий відділенням з економіки та підприємництва Конкус Ю.М. прикладає багато зусиль для організації роботи відділення, спрямовуючи роботу на постійне удосконалення навчально-виховного процесу, методики викладання дисциплін, впровадження новітніх технологій навчання.
Викладачі відділення – справжні майстри своєї справи, які дають глибокі теоретичні знання та практичну підготовку студентам. Серед них:
Гаврилко Петро Петрович – директор Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТЕУ, Голова вченої ради УТЕІ КНТЕУ, кандидат економічних наук (1999р.), професор кафедри фінансів (2012 р.), Відмінник освіти України (1995р.), Заслужений працівник народної освіти України (1999р.), Почесний працівник туризму України (2003р.), член Всесвітньої асоціації готельних навчальних закладів (InternationalAssotiationofHotelschools), дійсний член (академік) Української академії наук (2004р.). У 2005р. нагороджений знаком Міністерства освіти і науки України «Петро Могила», а у 2008 р. – орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Має 84 публікації, з них 48 наукових та 33 навчально-методичного характеру, у т.ч. 27 у фахових виданнях.
Лалакулич Марія Юріївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку. У 2003 році закінчила Київський національний торговельно-економічний університет по спеціальності «Облік і аудит». Кваліфікація спеціаліста економіст з обліку і аудиту. Працює в Ужгородському торговельно-економічному інституті з 2004 року. У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Потенціал вищої освіти в активізації розвитку регіональних освітніх систем» зі спеціальності 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». У 20013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку.
Сфера наукових інтересів: особливості обліку у бюджетних установах, перехід бюджетних установ на національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі; порядок формування фінансової звітності підприємств, аналіз її показників та ін.
Наукові праці та публікації: загальна кількість праць більше 35, у тому числі: 4 навчальних посібників у співавторстві, навчально-методичні розробки тощо.
Волощук Сергій Михайлович – кандидат історичних наук (2007 р.).
Смочко Валерія Юріївна – кандидат економічних наук (2016 р.).
Викладачами відділення створені комплекси методичного забезпечення навчальних дисциплін у відповідності до сучасних вимог.
Багато уваги викладачі приділяють покращенню матеріально-технічної бази навчальних кабінетів. Кабінети з економіки та підприємництва оснащені сучасними плазмовими телевізорами, медіа проекторами, ноутбуками. Все це дає змогу проводити навчальні заняття на високому навчально-методичному рівні.
Доброю традицією у коледжі стало проведення тематичних вечорів-конкурсів «День бухгалтера», «День фінансиста», які часто проводяться між командами студентів колледжу, днів відкритих дверей та предметних тижнів, зустрічів з випускниками. Заходи, які проводяться при проведенні вечорів-конкурсів та предметних тижнів, спрямовані на поглиблення професійної підготовки та естетичного виховання студентів.
Багато випускників відділення працюють комерційними директорами, завідувачами магазинів, секціями, складами, товарознавцями, менеджерами, митними декларантами, марчендайзерами. Багато випускників відкрили свою власну справу.
Викладачі циклової комісії фінансово-економічних дисциплін працюють над різноплановими питаннями, спрямованими на поліпшення якості викладання на денній та заочній формах навчання, розробкою кращих методик викладання окремих дисциплін та проведення практичних занять, готують рекомендації щодо ефективного використання навчального обладнання, наочних посібників, створюють методичне забезпечення тем, що виносяться на самостійну роботу студентів.
Головною метою роботи комісії є підвищення успішності студентів та поліпшення якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати питання господарювання в різних формах власності.
Навчальна робота організовується з урахуванням сучасних інформаційних нанотехнологій навчання, цьому слугує сучасна комп’ютерна база фахових навчальних кабінетів.
У структурі комісії працюють 3 кабінети:
№7 «Фінансових дисциплін та економічного аналізу», №39 лабораторія «Прикладних комп’ютерних технологій», №50 «Економіки та економічної теорії».