Історія коледжу

Ужгородський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету

Історія заснування, становлення, розвитку навчального закладу пов’язана з буремними віхами XX ст. в минулому Закарпаття, України, Європи.

Коледж є правонаступником заснованої в 1915 році торгової школи, з 1922 року Державної руської торговельної академії. Після визволення Закарпаття від фашистських загарбників рішенням Народної Ради Закарпатської України було відновлено роботу навчального закладу в статусі Торговельної Академії (1944 р.), а після возз’єднання краю з Радянською Україною перейменовано в Ужгородський технікум радянської торгівлі (Постанова Народної Ради Закарпатської України від 08.09.1945р. «Про організацію торговельних технікумів») заклад здійснював підготовку товарознавців продовольчих товарів та бухгалтерів.

З 1953 року розпочато підготовку товарознавців непродовольчих товарів, з 1963 р. – техніків-технологів громадського харчування, в 1960 році відкрито заочне відділення.

У 1991 році Ужгородський технікум радянської торгівлі перейменовано в Ужгородський комерційний технікум (Наказ Міністерства торгівлі УРСР № 91 від 19.09.1991 р. про перейменування Ужгородського технікуму радянської торгівлі в Ужгородський комерційний технікум), який у 1993 року було підпорядковано Міністерству освіти України та надано статус вищого навчального закладу I рівня акредитації.

Розгорнута робота  по відкриттю нових спеціальностей. В 1999 році технікум перший на Закарпатті започаткував підготовку «молодших спеціалістів» зі спеціальності «Організація обслуговування в готелях та туристичних комплексах».

З 2008 року підготовка ведеться окремо за спеціальностями «Організація обслуговування в готелях» та «Організація туристичного обслуговування». З 2010 року, відповідно, «Готельне обслуговування», «Туристичне обслуговування». В 2010 році відкрито спеціальність «Фінанси і кредит». В 2011 році почалася підготовка фахівців за спеціальністю «Оціночна діяльність».

В грудні 2012 – лютому 2013 року здійснено реорганізацію Ужгородського комерційного технікуму в Ужгородський торговельно-економічний коледж – шляхом приєднання його до Київського національного торговельно-економічного університету, як відокремленого структурного підрозділу, без права юридичної особи, з окремими правами фінансово-господарської самостійності, що діє на підставі затвердженого Положення (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1366 від 03.12.2012 р. «Про заходи, пов’язані з утворенням відокремлених структурних підрозділів Київського національного торговельно-економічного університету». Наказ Київського національного торговельно-економічного університету № 3820 від 12.12.2012 р. «Про створення Ужгородського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ»).

Від 1945 року директорами навчального закладу були знані педагоги  Степан Іванович Петрус (1945-1961), Іван Михайлович Андришин (1961-1988). З 1988 року по 2013 рік директором технікуму був Петро Петрович Гаврилко, кандидат економічних наук (1999), доцент (2004), професор (2012), «Заслужений працівник народної освіти України», Почесний працівник туризму України. Член-кореспондент Академії економічних наук України зі спеціальності Міська і регіональна економіка, член Всесвітньої організації навчальних закладів готельно-ресторанного бізнесу „ЕUНОFА”, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії. В 2005 -2014 рр. Голова Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Закарпатської області.

З липня 2013 року директор коледжу Павлюк Лариса Іванівна, викладач вищої категорії, «викладач-методист».

В структурі коледжу функціонує чотири відділення:

 • товарознавчо-комерційне;
 • технологічне;
 • готельно-туристичного обслуговування;
 • економіки та підприємництва.

Навчально-матеріальна база коледжу включає два навчальні корпуси, гуртожиток, бібліотеку з читальною залою, їдальню, студентське кафе. Для занять студентів коледж має 38 навчальних кабінетів та лабораторій, актовий зал, де проводяться потокові заняття, спортивний зал та спортивний майданчик. Для належної організації навчально-виховного процесу коледж має сучасний спортивний зал з тренажерами, актовий зал з відповідним мультимедійним проектором та належним озвученням.

Контингент студентів УТЕК КНТЕУ становить на 01.10.2014 р. 1173 осіб за денною та заочною формами навчання.

Особливості географічного розташування Закарпатської області, її рекреаційні ресурси, клімат, багатовікові історичні традиції, самобутня культура багатонаціонального краю, особливості структури економіки, що націлені на розширення зовнішньоекономічних зв’язків на різних рівнях – розвиток приватного бізнесу, створення спільних підприємств, постійне зростання кількості готельно-туристичних та готельно-ресторанних комплексів.

Значні інвестиції, що надходять в економіку краю, стрімкий розвиток малого і середнього бізнесу призводять до значного зростання кількості підприємств, появи нових робочих місць – це сприяє зростанню потреби у висококваліфікованих кадрах з економіки та підприємництва. З підприємств, установ, організацій в коледж надходять позитивні відгуки про рівень підготовки випускників. Високий рейтинг коледжу серед населення краю забезпечує те, що близько 70 % теперішніх студентів – це діти колишніх випускників. Високий професіоналізм та досвід педагогів, постійне удосконалення матеріально-технічної бази, належна організація навчально-виховного процесу, активна участь студентів в громадському житті міста та краю створюють позитивний імідж навчальному закладу.

Навчально-виховний процес забезпечують 103 педагогічних працівника серед яких 1 – професор, 4 – кандидати наук, 1 – Заслужений працівник освіти України, 12 викладачів – нагороджені відзнакою «Відмінник освіти України», 5 – відзначені нагрудними знаками «Петро Могила», «Василь Сухомлинський», «А.С. Макаренко», 16 – мають педагогічне звання «викладач-методист», 1 – «старший вчитель». У штаті працівників навчального закладу працюють практичний психолог та провідний юрисконсульт.

Проблемним питанням, над яким працює педагогічний колектив коледжу є «Впровадження в навчально-виховний процес сучасних освітніх технологій», що передбачає:

 • використання інтерактивних технологій для фахової підготовки студентів;
 • використання ПК як засобу навчання при викладанні фахових дисциплін;
 • використання сучасних інтернет-технологій;
 • створення та використання електронних посібників (підручників);
 • розробка мультимедійних навчальних презентацій;
 • впровадження комп’ютерного тестування контролю знань та вмінь студентів;
 • розробка навчально-методичних матеріалів для навчального веб-сайту;
 • розробка та впровадження навчально-пізнавальних проектів.