Чинні положення

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про практичну підготовку

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Положення про самостійну роботу здобувачів освіти

Положення про оцінювання результатів навчання

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти та освітньої діяльності

Положення про освітньо-професійні програми

Положення про розроблення та затвердження навчальних планів

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача освіти

Положення про порядок та умови обрання здобувачами освіти дисциплін за вибором

Положення про атестацію здобувачів освіти та екзаменаційну комісію

Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

.

Положення про академічну доброчесність

Положення про організацію, виконання та захист курсових робіт здобувачів освіти

Положення про систему запобігання плагіату в академічних текстах науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів фахової передвищої освіти

Положення про проведення директорських та комплексних контрольних робіт

Положення про відкриті заняття

Положення про апеляцію підсумкового контролю знань

Положення про переведення на вакантні місця державного замовлення

Положення про дистанційне навчання

Положення про видачу документа про освіту

Положення про диплом з відзнакою

Положення про протидію булінгу

Положення про педагогічну раду

Положення про адміністративну раду

Положення про методичну раду

Положення про відділення

Положення про циклову комісію

Положення про циклову комісію академнаставників

Положення про академнаставника

Положення про спеціальну навчально-педагогічну бібліотеку

Положення про атестацію педагогічних працівників

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Положення про зміст та структуру індивідуального плану роботи викладача

Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників

Положення про стейкхолдерів

Правила призначення академічних стипендій

Положення про грошову винагороду